Obchodní podmínky

obchodní společnosti SOLEDO s.r.o. se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00  Brno, identifikační číslo: 29298679 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72225 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.alpine-shop.cz 

1. Úvodní ustanovení

1.1

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti SOLEDO, s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 60200  Brno, identifikační číslo:29298679, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72225 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.alpine-shop.cz a  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 

1.2

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

1.3

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

1.4

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a slovenském jazyce.

1.5

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

3.3

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: - nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). - způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a - objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

3.4
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.5
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.6
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.7
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
3.8

Má se za to, že návrh dodat zboží za určenou cenu je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit (§ 1732 odst. 2 občanského zákoníku). To znamená, že v případě vyprodání zásob zboží nabízeného ze strany prodávajícího nedojde odesláním objednávky ze strany kupujícího k uzavření smlouvy s prodávajícím a prodávající není povinen kupujícímu objednané zboží dodat. O této situaci prodávající kupujícího bezodkladně informuje a navrhne mu náhradní řešení.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: - v hotovosti při osobním vyzvednutí na vybraných prodejnách - v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2400200780/2010 - dále jen „účet prodávajícího“

4.2

.Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do dvou dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo daňového dokladu (faktury).
4.5

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Pokud nebude bezhotovostní platba provedena nejpozději do 5 pracovních dnů od data objednání, bude objednávka stornována.

4.6

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li u akce výslovně uvedeno jinak. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.
4.8

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

4.9
Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – faktura bude  zaslána na elektronickou adresu kupujícího.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, což znamená, že již nelze nabídnout k dalšímu prodeji – např. potisk zboží dle požadavků kupujícího.

5.2

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy musí kupující využit Protokol o zpětném zaslání zboží, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. V případě, že ho nevyplní (nemá např. možnost vytisknout) a nezašle se zbožím, je nutné ke zboží v balíku písemně podat informaci se jménem kupujícího, číslem objednávky a číslem účtu, na které chce kupující vrátit peníze a s informací, že kupující odstupuje od smlouvy. Bez těchto základních údajů je balík neidentifikovatelný a požadavek nelze vyřídit! Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího: SOLEDO s.r.o., Brněnská 3 - areál Tylex, 679 61 Letovice či na adresu elektronické pošty prodávajícího: [email protected] Zboží, které zákazník zašle na dobírku, nebude přijato.

5.3

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4
V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající všechny platby, které od kupujícího obdržel. Tedy včetně nákladů na dodání zboží, ovšem v tomto případě bude vrácena částka za nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený. Vrácení peněžních prostředků bude realizováno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to na účet kupujícího bezhotovostním převodem. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
5.5
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6
Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.7
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
5.8
Pokud zákazník vrací část uskutečněné zakázky a tímto dojde k porušení podmínek nároku některé slevy či bonusu (dopravné zdarma), budou takto získané výhody odečteny z ceny vráceného zboží. Pokud tedy například vrácením zboží dojde ke snížení limitu na dopravné zdarma, bude z hodnoty vráceného zboží odečteno dopravné.
5.9
Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – faktura bude elektronicky zaslána na e-mailovou adresu kupujícího.
5.10

Zboží zakoupené v e-shopu lze také do 14-ti kalendářních dnů bez udání důvodu vrátit nebo vyměnit za jiné. Při výměně a vrácení zboží musí být splněny tyto podmínky: zboží musí být vráceno nejlépe v původním obalu – týká se zejména obuvi, nesmí nést žádné známky použití či poškození (musí být schopné dalšího prodeje) zboží musí být kompletní, jak Vám bylo od nás dodáno (včetně visaček) nesmí chybět kopie dokladu o koupi, případně ostatní doklady, které byly se zbožím dodány. Pokud budou u zboží chybět visačky, bude zákazníkovi účtován poplatek 100 Kč za jejich výrobu neboť jinak je zboží dále neprodejné.

V případě opakované - druhé a další výměny, bude zákazníkovi účtováno základní dopravné odpovídající objemu zásilky.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží (99 Kč) nebo náklady spojené s jiným způsobem doručení (částka dle požadovaného výběru dopravy). Taktéž bude zákazníkovi naúčtováno odpovídající dopravné (i v případě dopravy zdarma), v případě dobírky i doběrečné, pokud zákazník bez jakékoliv informace o zrušení své objednávky prodávajícímu, odmítne zásilku převzít od dopravce.

6.4
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.5
Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Práva z vadného plnění - reklamace

7.1

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: - zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. - je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, - se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, - má zboží vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy výrobcem či prodávajícím prováděné

7.3

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.4
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy spotřebitel projeví vůli uplatnit právo z vadného plnění u prodávajícího (např. telefonicky, e-mailem či osobně) a to i bez toho, že je reklamovaný výrobek ze strany spotřebitele prodávajícímu doručen. Doručení reklamovaného výrobku je pak otázkou k součinnosti ze strany prodávajícího, aby spotřebitel výrobek dodal.
7.5
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád prodávajícího na www.alpine-shop.cz.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy [email protected] Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.5
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
9.5
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
9.6
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.7
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: - požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. - požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
9.8
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování obchodních sdělení

11.1

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího

12. Závěrečná ustanovení

12.1

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3

 

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

Kontaktní údaje prodávajícího - adresa pro doručování :

SOLEDO s.r.o.
Brněnská 3 - areál Tylex, 
679 61 Letovice

adresa elektronické pošty:
 [email protected]

telefon:
+420 702 000 160

 

V Brně dne 5.1.2020

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace